Skip to main content

Seminarium och händelser

En viktig del i förbundets verksamhet är att stärka samverkan genom att skapa möten och dialog mellan förbundets parter, och med andra för uppdraget viktiga samhällsaktörer.

Genom seminarier och gemensamma forum möjliggörs ökad kunskap, utbyte av erfarenheter och lärande kring målgruppen samt behovsanalys för framtida utvecklingsinsatser.

Kommande seminarium:

Webinarium för nyanställda


26 april, 09:00-12:00


Representanter från förbundets parter informerar om myndigheternas uppdrag och verksamhet med fokus på förbundets målgrupper. Seminariet riktar sig till dig som är (ny)anställd hos någon av förbundets medlemmar och som arbetar individnära. 

Program

Läs mer om seminariet

Under webinariet hålls fem kortare föredrag och efter varje enskilt pass öppnar vi upp för publikfrågor. 

1.) Presentation av regionens försäkringsmedicinska uppdrag och var man kan vända sig för att få stöd/insats (HC, psykiatri, habilitering).

2.) Presentation av Försäkringskassan, bl a regler för aktivitetsersättning, sjukpenning och samverkan AF/FK.

3.) Presentation av Arbetsförmedlingen om uppdraget, insats/stödprogram, och SIUS.

4.) Presentation av kommunernas roll från försörjningsstöd (lagrum, arbetssätt)   

5.)  … till arbetsmarknadsfrågor (verksamhetsinnehåll, aktivitet, stöd).

Webinarium om 4R-analys


22 april, 13:00-15:30


Handledning och erfarenhetsutbyte för dig som vill lära dig mer om jämställdhetsanalys med hjälp av “4R-metoden”. Seminariet riktar sig i första hand till representanter i länets STAR-team och lokala styrgrupper. 

Programmet i korthet

Läs mer om seminariet

Här går vi igenom de olika R:en (1-4), och hur de olika stegen kan appliceras i STAR med koppling till involverade verksamheter och organisationer.

R 1. Representation Könsfördelningen på alla nivåer i beslutsprocessen (I samband med insatser för personer som står längst bort från arbetsmarknaden) och i verksamhetens olika delar.

R 2. Resurser Hur våra gemensamma resurser fördelas i form av exempelvis pengar, utrymme och tid mellan kvinnor respektive män.

R 3. Realia Rådande normer (realia), värderingar och könsmönster.

R 4. Realisera Realisera – hitta åtgärder och formulera mål.

Analys- och kunskapsdag


17 maj, 09:00-15:30, Frösö Park Hotel.


Nu är det dags att delta i Samordningsförbundet Jämtlands läns förstudie Stärkt Samverkan och analysera den kunskapsinsamling som gjorts under de första fem månaderna.

Syftet är att gemensamt gå igenom kunskapsunderlagen samt sätta riktning och ringa in utvecklingsprojekt för Samordningsförbundet fortsatta arbete. 

Läs mer om seminariet

Dagen har ett deltagaraktivt upplägg med arbetsgrupper och ambitionen att avsluta i gemensamma konkreta projektidéer inom förbundets uppdragsområde.

Du som är inbjudan ingår i någon av Samordningsförbundets chefsgrupper, förbundets styrelse eller har deltagit i den förbundsfinansierade BIP-utbildningen.

Önskar du ta med någon medarbetare för att delta tillsammans med dig utifrån beskrivet syfte med dagen? Meddela till ida.melin@samjamt.se.

När:                  17e Maj

Tid:                   09.00- 15.30

Lokal:               Hotell Frösö Park

Detaljerad agenda och kunskapsunderlag kommer att mailas ut en vecka innan.

 

Välkommen 

Samjamtdagen


9 september, 09:00-15:30, plats är ännu inte bestämd


Spridningskonferens med fokus på aktuella ämnen och insatser med koppling till förbundets målgrupper. En möjlighet för dig som medarbetare, chef eller förtroendevald att träffas och lära mer kring gemensamma aktuella frågor inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Årets program meddelas innan sommaren. 

Läs mer om seminariet

Lorem Ipsum Dolores

  • Anmälan öppnar den 15 augusti


Skip to content