Skip to main content

Om Samordningsförbundet i Jämtlands län

Samordningsförbundet i Jämtlands län bildades 2011 och består av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Jämtland Härjedalen och länets åtta kommuner; Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund.

Genom samordningsförbundet kan myndigheterna tillsammans finansiera insatser och samverka kring utveckling av arbetslivsinriktad rehabilitering. Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) ger oss möjlighet att med gemensamma resurser, och utifrån våra lokala förutsättningar, utveckla metoder och arbetssätt för att personer som är i behov av samordnat stöd ska komma ut i arbetslivet.

Vårt uppdrag

Samordningsförbundet finansierar insatser som  stärker stöd och rehabilitering för personer som är i behov av samordnat stöd från myndigheterna, för att stärka hälsa och öka möjlighet till arbete och egen försörjning.

Genom samverkan kan vi nyttja gemensamma resurser mer effektivt och förhindra att individer fastnar i en gråzon mellan olika myndigheters stödsystem. Vi stödjer i första hand insatser som myndigheterna gemensamt driver för att utveckla samverkan och hitta bättre, och mer effektiva, rehabiliteringsmöjligheter för den enskilda individen. En viktig del i vår verksamhet är att stödja gemensam metod- och kunskapsutveckling.

Individens behov i centrum

Med individens behov i centrum ska förbundets verksamhet bidra till:

 • Ökade förutsättningar för individen att forma sitt eget liv och vara delaktig i samhället.

 • Stärkt hälsa, framtidstro, kompetens och arbetsförmåga hos den enskilda individen.

 • Ökad tillgång till samordnade och parallella rehabiliterande insatser.

 • Strukturer för hållbart relationsbygge och relationsunderhåll mellan parterna.

 • Ökad samverkan med andra relevanta samhällsaktörer, för att förbundets målgrupper ska ta sig in på arbetsmarknaden och bli del av länets kompetensförsörjning.

 • Delande och spridning av kunskap, erfarenheter och evidensbaserade metoder.

Vad är finansiell samordning?

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (Finsam-lagen) gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region att samverka finansiellt, genom både  individinriktade och strukturinriktade insatser. Lär dig mer om finansiell samordning i filmen nedan.

Förbundsstyrelse

Förbundets styrelse består av en ledamot och en ersättare från respektive medlemsorganisation. Styrelsen beslutar hur samverkan ska utformas och vilka insatser som prioriteras utifrån lokala förutsättningar och behov.

Styrelsens ledamöter

 • Ordförande
  Karin Näsmark (S)
  Region Jämtland Härjedalen

 • Vice ordförande
  Anders Häggqvist (C)
  Härjedalens kommun

 • Ola Kereby, Arbetsförmedlingschef Jämtland/Härjedalen

 • Mikael Broman, Områdeschef
  Försäkringskassan

 • Karin Sundin (S)
  Bergs kommun

 • Barbro Norberg (S)
  Bräcke kommun

 • Gunnel Persson Westin (S)
  Krokoms kommun

 • Karl-Erik Lundin (C)
  Ragunda kommun

 • Morgan Olsson (S)
  Strömsunds kommun

 • Bianca Zandén (V)
  Åre kommun

 • Björn Sandal (S)
  Östersunds kommun

Ersättare

 • Helen Hörnqvist, Sektionschef
  Arbetsförmedlingen

 • Camilla Steen, Enhetschef
  Försäkringskassan

 • Jennie Klaesson (M)
  Region Jämtland Härjedalen

 • Daniel Danielsson (C)
  Bergs kommun

 • Johan Loock (M)
  Bräcke kommun

 • Christer Nordqvist (S)
  Härjedalens kommun

 • Andreas Karlsson (C)
  Krokoms kommun

 • Ellen Eriksson (S)
  Ragunda kommun

 • Eskil Ehnberg (M)
  Strömsunds kommun

 • Gabrielle Nyberg (M)
  Åre kommun

 • Linnea Wigg Victor (M)
  Östersunds kommun

Styrelsemöten 2024: 

 • 2024-02-26, kl. 09.00-12.00

 • 2024-06-10, kl. 09.00 -12.00

 • 2024-10-14, kl. 09.00 -15.30 (inkl. planeringsdag)

 • 2024-12-02, kl. 09.00-12.00

Länsam

Länsam är förbundets länsgemensamma samverkansgrupp för stärkt samverkan och utveckling av insatser för förbundets målgrupper tillsammans i länet. Alla förbundets parter och alla kommuners lokala styrgrupper är representerade. Länsam är samordnande styrgrupp för STAR i länet.

 • Verksamhetschef Nära Vård
  Christina Sonesson
  Region Jämtland Härjedalen

 • Sektionschef
  Annelie Olsson
  Arbetsförmedlingen

 • Samverkansansvarig
  Lena Sundin
  Försäkringskassan

 • Arbetsmarknadschef
  Peter Bergman
  Bergs kommun

 • Arbetsmarknadschef
  Lena Persson
  Bräcke kommun

 • Arbetsmarknadschef
  Pär Thornberg
  Härjedalens kommun

 • Arbetsmarknadschef
  Lena Andersson
  Krokoms kommun

 • IFO-chef
  Gun Valli
  Ragunda kommun

 • Arbetsmarknadschef
  Liza Silverhake
  Strömsunds kommun

 • Arbetsmarknadschef
  Olof Vackermo
  Åre kommun

 • Sektorschef Arbete, kompetens och försörjning
  Karin Ramström
  Östersunds kommun

Representant 2-3

 • Enhetschef Allmänpsykiatrisk mottagning
  Åsa Johnsson
  Region Jämtland Härjedalen

 • Utvecklingsstrateg Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen
  Johan Brännström
  Region Jämtland Härjedalen

 • Sektionschef
  Johanna Åkerdal
  Arbetsförmedlingen

 • Avdelningschef Socialtjänst
  Maria Östlund
  Bergs kommun

 • Socialchef
  Anneli Valter
  Bräcke kommun

 • Enhetschef IFO
  Anna Quarnå
  Härjedalens kommun

 • Rektor Vuxenutbildningen
  Ingela Wasser
  Härjedalens kommun

 • Enhetschef Arbetsmarknad, integration och socialpsykiatri
  Lena Bergström
  Ragunda kommun

 • Enhetschef Resurscentrum
  Elisabeth Lindholm
  Strömsunds kommun

 • IFO-chef
  Johan Westervall
  Åre kommun

 • Enhetschef Inflyttarservice
  Kicki Lundström
  Åre kommun

Länsam-möten 2024:

 • 2024-02-16, kl. 09.30 – 12.00

 • 2024-05-24, kl. 09.30 – 12.00

 • 2024-09-27, kl. 09.30 – 12.00

 • 2024-12-06, kl. 09.30 – 12.00


Skip to content