Skip to main content

Söka finansiering

Insatsfinansiering

Att finansiera olika slags insatser som ska underlätta för personer i målgruppen att uppnå förmåga till egen försörjning är en central uppgift för samordningsförbundet. Genom samverkan i samordningsförbundet kan parterna utveckla det gemensamma ansvarstagandet och därmed välfärds- och rehabiliteringsarbetet. 

Förbundet verkar för att rehabilitering ska ske utifrån individens behov och förmåga, att individens aktiva medverkan eftersträvas samt att de samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för att alla individer ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Insatserna inom den finansiella samordningen, som också kan vara av förebyggande karaktär, ska rikta sig mot individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Målet är att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Individerna som insatserna riktar sig mot ska vara i förvärvsaktiv ålder.

Insatserna ska bidra till att samhällets resurser används på ett effektivt sätt, och som ett resultat av samordningen, till större nytta för den enskilde invånaren i Jämtlands län.

Medel för samverkansinsatser kan tilldelas förbundets medlemmar. Finansiering av en insats kan beviljas då ansökan avser samverkan mellan minst två av parterna i förbundet. Andra aktörer kan endast få del av medlen indirekt via ett samarbete med den samverkanspart som är huvudman för insatsen. Ansökan om finansiering görs på särskild ansökningsmall som tillhandahålls av samordningsförbundets kansli.

Har du en insatsidé

Ta kontakt med oss på samordningsförbundet så kan vi tillsammans diskutera förutsättningarna för att få stöd från förbundet. 

Förbundets parter ska ges möjlighet att lämna synpunkter på insatsidén/ansökan. Samråd om insatsidéer som rör samverkan i någon/några kommungeografiska områden sker i första hand i respektive LOKSAM-grupp. För länsövergripande idéer avgör samordningsförbundet tillsammans med samverkansparterna hur samråd med övriga parter ska ske i det aktuella fallet.

För att kunna göra en förhandsbedömning av om insatsidén kan finansieras med finsammedel önskar förbundet vara delaktigt i ett så tidigt skede som möjligt vid utformningen av insatsen.

Beredning och beslut

Ansökan om finansiering görs på särskild ansökningsmall som tillhandahålls av förbundets kansli.

För att ansökan ska hinna beredas inför förbundsstyrelsens sammanträden behöver en komplett och underskriven ansökan ha inkommit till förbundet senast det datum som anges i tabellen till höger.  Ansökan ska vara underskriven av samtliga parter som står bakom den.

Kansliet administrerar och bereder ansökan inför beslut i förbundsstyrelsen.

Bedömningen av ansökan sker utifrån finsamlagen, förbundets ändamål, verksamhetsinriktning och mål samt finansieringspolicy.

Vid beviljande av finansiering upprättas avtal mellan förbundet och den part som utgör huvudman för insatsen.
 

 

 

 

 

Ansökningsdatum

2022-02-04

2022-05-06

2022-08-26

2022-10-21