Skip to main content

Pågående insatser

Våld i nära relationer

Samordningsförbundet verkar för att det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv ska vara en självklar del i alla möten och dialoger. 

Som en del i jämställdhetsarbetet har förbundet valt att rikta uppmärksamhet på frågor som rör våld i nära relationer. 

Tillsammans mot våld – en webbportal mot våld i nära relationer.

STA

Samverkan till arbete

Start 2019

Syfte med insatsen är att hitta en eller flera långsiktiga samverkansformer på strukturell- och individuell nivå likt ”en väg in” där så många parter som möjligt kan vara med. En del i processen handlar om att komma fram till vilka samordningsmöten som ska finnas, vilka som ska vara med och hur ofta. Initialt inrättas en samordningsgrupp där varje verksamhet har en representant. Ärenden till samordningsgruppen kan initieras av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, hälso- och sjukvården, KAA (kommunala aktivitetsansvaret) och Socialtjänst (försörjningsstöd). Gruppen leds av en koordinator/samordnare.

Individer som samordningsgruppen bedömer vara i behov av ett fördjupat från två eller flera verksamheter får en samordnande insats: samcoach (samordnande coach). Denna funktion kommer att arbeta med utgångspunkt i IPS (individual placement and support) och MI (motiverande samtal).

Presentation

Samverkanscirkel Ragunda

Start 2018

Insatsen syftar till att:

 • kartlägga och samplanera individers insatser för att lättare komma fram till behov och ge möjlighet till en bättre individuell plan
 • genom samverkan få tillgång till flera kompetenser och kunskap som stärker de olika professionella rollerna
 • samordna och prioritera vägledning genom samcoach som insats

Presentation
Årsrapport 2018-2019

SamSam Bräcke

Start 2019

Insatsen syftar till att:

 • kartlägga och samplanera individers insatser för att lättare komma fram till behov och ge möjlighet till en bättre individuell plan
 • genom samverkan få tillgång till flera kompetenser och kunskap som stärker de olika professionella rollerna

 

Samkraft i Berg

Start 2019

Insatsen syftar till att:

 • kartlägga och samplanera individers insatser för att lättare komma fram till behov och ge möjlighet till en bättre individuell plan
 • genom samverkan få tillgång till flera kompetenser och kunskap som stärker de olika professionella rollerna

Samverkanscirkel Ragunda

Start 2020

Insatsen syftar till samplanering av individers insatser samt att skapa en gemensam ordning för samverkan kring individen där relevant kompetens från de olika parterna nyttjas och där man strävar efter att finna lösningar för de enskilda individerna. Parterna tar ett gemensamt ansvar för de personer som har behov av samordnade insatser för att närma sig arbete, studier och en egen försörjning.

Lokal Insats Samordnad Strömsund (LISS)

Start 2020

Insatsen syftar till att:

 • kartlägga och samplanera individers insatser för att lättare komma fram till behov och ge möjlighet till en bättre individuell plan
 • genom samverkan få tillgång till flera kompetenser och kunskap som stärker de olika professionella rollerna
 • samordna och prioritera vägledning genom coach som insats

 

Unga och vuxna till fortsatta studier, Härjedalen

Start 2019

Insatsen syftar till en långsiktig, väl implementerad och fungerande stödorganisation kring studier i Härjedalens kommun som bidrar till att:

 • Stötta personer att tänka kreativt kring studie/yrkesval utifrån sina individuella förutsättningar
 • Underlätta för individen att ”se vägen”
 • Rätt utbildningsinsats finns att tillgå utifrån målgruppens behov

Presentation

Kompetensförsörjning inom vård och omsorg i Härjedalen

Start 2019

Insatsen syftar till att stärka individer och samtidigt öka förutsättningarna för kompetensförsörjningen inom bristyrken. Genom insatsen ges individer möjlighet till en inblick i det aktuella yrket samtidigt som de utför en värdefull arbetsuppgift och förhoppningsvis inspireras till vidareutbildning. 

Presentation