Insatsportfölj - Pågående

Våld i nära relationer

Förbundet har i sin aktuella verksamhetsplan lyft fram betydelsen att arbeta med strategisk jämställdhetsintegration och  reellt och medvetet verka för de nationella jämställdhetspolitiska målen.

Samordningsförbundet verkar för att det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv ska vara en självklar del i alla möten och dialoger. Det slutliga målet är att främja samordning på handläggarnivå, till nytta för individen.

Som en del i jämställdhetsarbetet utifrån verksamhetsplanen har förbundet valt att rikta uppmärksamhet på frågor som rör våld i nära relationer. Förbundet genomför, med hjälp av anlitande sakkunniga, kunskaps- och erfarenhetshöjande aktiviteter riktade till förbundets medlemmar.

STA

Samverkan till arbete

Start 2019

Syfte med insatsen är att hitta en eller flera långsiktiga samverkansformer på strukturell- och individuell nivå likt ”en väg in” där så många parter som möjligt kan vara med. En del i processen handlar om att komma fram till vilka samordningsmöten som ska finnas, vilka som ska vara med och hur ofta. Initialt inrättas en samordningsgrupp där varje verksamhet har en representant. Ärenden till samordningsgruppen kan initieras av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, hälso- och sjukvården, KAA (kommunala aktivitetsansvaret) och Socialtjänst (försörjningsstöd). Gruppen leds av en koordinator/samordnare.

Individer som samordningsgruppen bedömer vara i behov av ett fördjupat från två eller flera verksamheter får en samordnande insats: samcoach (samordnande coach). Denna funktion kommer att arbeta med utgångspunkt i IPS (individual placement and support) och MI (motiverande samtal).

Presentation

HAM-SAM, integration

Hälsa Arbete Migration - Samverkan

Start 2015

Projektet syftar till att utveckla en hållbar och inkluderande integrationsprocess stärkt med ett hälsoperspektiv för att underlätta nyanlända män och kvinnors etablering på arbetsmarknaden och i samhället. Hälsointerventioner i grupp, praktiska språkanvändning, fördjupad samhällsorientering är delar av innehållet. Samverkan i medverkande kommuner och SFI och Arbetsförmedling. 

HAM-SAM 2.0 Ragunda delrapport
HAM-SAM 2.0 Strömsund Slutrapport

Kompetensförsörjning Bräcke

Start 2018

Insatsen syftar till att stärka individer och samtidigt öka förutsättningarna för kompetensförsörjningen inom bristyrken. Genom insatsen ges utrikesfödda möjlighet till språkträning och en inblick i det aktuella yrket samtidigt som de utför en värdefull arbetsuppgift och förhoppningsvis inspireras till vidareutbildning. 

Presentation
Delrapport

Kompetensförsörjning inom vård och omsorg i Härjedalen

Start 2019

Insatsen syftar till att stärka individer och samtidigt öka förutsättningarna för kompetensförsörjningen inom bristyrken. Genom insatsen ges individer möjlighet till en inblick i det aktuella yrket samtidigt som de utför en värdefull arbetsuppgift och förhoppningsvis inspireras till vidareutbildning. 

Presentation

Unga och vuxna till fortsatta studier, Härjedalen

Start 2019

Insatsen syftar till en långsiktig, väl implementerad och fungerande stödorganisation kring studier i Härjedalens kommun som bidrar till att:

  • Stötta personer att tänka kreativt kring studie/yrkesval utifrån sina individuella förutsättningar
  • Underlätta för individen att ”se vägen”
  • Rätt utbildningsinsats finns att tillgå utifrån målgruppens behov

Presentation

Matchningskoordinator, Strömsund

Start 2019

Insatsen syftar till att hjälpa personer som avslutar sina Extratjänster till fortsatt anställning inom kommunens verksamheter eller inom det privata näringslivet. Detta genom att få en subventionerad eller osubventionerad anställning eller övergå till studier och på så vis hjälpa kommunen och dess företag med deras kompetensförsörjning och för en ökad tillväxt.

Som matchningskoordinator är huvuduppgiften att bygga relationer med arbetsgivare och att rekrytera arbetsplatser till projektet, där deltagarna kan erbjudas anställning eller praktik, arbetsträning, samt att matcha personer med extratjänster till dessa arbetsplatser.

Presentation

Samverkanscirkel Ragunda

Start 2018

Insatsen syftar till att:

  • kartlägga och samplanera individers insatser för att lättare komma fram till behov och ge möjlighet till en bättre individuell plan
  • genom samverkan få tillgång till flera kompetenser och kunskap som stärker de olika professionella rollerna
  • samordna och prioritera vägledning genom samcoach som insats

Presentation
Årsrapport 2018-2019