Skip to main content

Allmänna handlingar

Samordningsförbundet i Jämtlands län är en offentlig organisation. Meddelanden som skickas till samordningsförbundet blir därför som huvudregel allmänna handlingar som registreras och som vid en begäran kommer att lämnas ut om uppgifterna inte omfattas av sekretess. Med andra ord kan personuppgifter komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. 

Den behandling av personuppgifter som krävs enligt offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagstiftningen och förvaltningslagen för en korrekt hantering av samordningsförbundets allmänna handlingar, och som sker med stöd av EU:s dataskyddsförordning anses nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse.

Information om hur samordningsförbundet hanterar personuppgifter hittar du här.

Offentlighetsprincipen

Vi är en offentlig myndighet och det innebär att allmänheten har rätt till insyn och tillgång till information om förbundets verksamhet. Det innebär också att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar. Vill du ta del av något dokument som inte finns tillgängligt på webbplatsen eller har frågor om vår verksamhet går det bra att ta kontakt med vårt kansli.

Personuppgiftsansvar

Samordningsförbundet i Jämtlands län är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som förbundet bestämmer ändamål och medel för. Information om hur förbundet behandlar personuppgifter hittar du här.

Anmälningar till utbildningar och konferenser

Personuppgifter (namn, adress, telefonnr och e-post med mera) som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar och konferenser sparas, dels för förbundets fullgörande av det avtal som ingåtts i samband med anmälan och dels för det allmänna intresset. Räkenskapsmaterial kopplat till kurser och konferenser sparas enligt gällande bokföringsregler.

Rätt att begära information

Vill du veta om Samordningsförbundet i Jämtlands län behandlar personuppgifter om dig, skicka en begäran om att få ta del av registrerade uppgifter till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos samordningsförbundet och att få uppgifter rättade. Observera att Samordningsförbundet i Jämtlands län enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för myndighetens egen verksamhet, till exempel diarier, kundregister.

Dataskyddsombud

Om du som registrerad hos samordningsförbundet vill utöva dina rättigheter eller har frågor som rör förbundets behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till vårt kansli eller förbundets dataskyddsombud Anna-Karin Hainsworth på e-post: anna-karin.hainsworth@finsamgavleborg.se eller telefon: 070-084 04 00.